S007. A broadening of the horizon

Maja

Ik herkende mijn zielsliefde bij de eerste oogopslag, verder voordat er verliefde gevoelens waren had ik heel heldere dromen waar de ander voor mij verscheen. ook ‘dagdromen’ waarin de ander een soort massage/healing bij mij uitvoerde. mijn gedachten op de ander richten, bv een vraag stellen in gedachten, antwoord krijgen en dat het dan zo ook gebeurd… een heel diepe glimlach/oogcontact waar alleen maar goeds uit straalde en ik sindsdien ook weet wat kundalini-energie zou kunnen zijn.
We hebben nooit uitgesproken dat we elkaars zielsliefde zijn ,maar ontkennen dat die ander daar was kan niet. of hij of ik nu dood gaan maakt niet uit, ik weet dat hij het was.
Toen ik hem ontmoette was ik in een relatie, sterker zelfs, ik vertelde mijn partner over een ontmoeting (had zelf niet door dat dat zielsliefde zou kunnen zijn) en mijn toenmalige partner zei: ‘waar ik aan moet denken is zielsverwanten’. ik schrok en vroeg , wat ben jij dan voor mij: ‘ook zielsverwante maar anders’. Ik heb de zielsliefde ervaren als heftig heel heftig, na de eerste ontmoeting had ik een heel warm verzadigd gevoel rondom mijn lichaam wat de gehele avond duurde, ik was zo blij, alleen al die eerste ontmoeting was genoeg.
We hebben samen een onzichtbare relatie gehad, nauwelijks relatie te noemen, alsof het nog niet kan, alsof er eerst andere ‘zaken’ voor gaan. Wel op zo’n manier, dat doorgaan op oude wijze niet meer mogelijk is. Platonische relatie.
We kwamen verschillende obstakels tegen in onze relatie, dat is moeilijk uit te leggen, op heel veel niveaus moet er van alles uitgewerkt worden, en dat is nog steeds gaande.
Ik wil wel een liefdesrelatie met hem, ik weet niet wat hij wil. verder zijn er ook partners en kinderen betrokken en zomaar afbreken met betrokkenen is geen optie.
Onze relatie is nu platonisch, maar een glimp of blik van ander met daarin oogcontact is vooralsnog al genoeg om de week weer rond te maken.
Wat deze zielsliefde mij bracht… als eerste schiet me ‘rust’ te binnen, terwijl alles wat sinds die ontmoeting is gebeurd, alles behalve rustig genoemd kan worden. verder een horizonverbreding waarvan tot nu toe enkel nog maar een glimp van zichtbaar is geweest en wat me verheugd om nader te gaan onderzoeken. Ook: constant een aanwezigheid van die ander; een contact dat zo dichtbij me staat en me ook versterkt in het voelen/benaderen van mijzelf.
Ook vermoedt ik dat erotiek anders zal zijn bij hem. Ik heb het idee dat hij me alleen aan hoeft te kijken en me daarmee als het ware kan doen laten klaarkomen. Het is zo’n soort iets dat de werkelijke kus en lichamelijkheid bijna alleen maar afbreuk kan doen aan het contact wat er reeds is. Bij andere liefdes voelde ik toch eerder een behoefte om/aan.. dat is nu niet/anders aan de orde.
Als ik het zielsliefdegevoel moet beschrijven dan is dat: geluk en vervolmaking.
Als we geen relatie meer zouden hebben of zelfs al zou de ander of ik doodgaan, dan nog ben ik blij met wat er geweest is. Een relatie in aardsere zin hoop ik nog te krijgen, maar ergens weet ik dat ook dat zolang duurt tot de tijd daarvoor rijp is. Alles op zijn tijd..…
Wat ik aan anderen nog wil zeggen is dat als je ergens heb je een gevoel of een vermoeden hebt… Wanneer het zover is dat je je zielsliefde ontmoet weet je, dat dat niet voor niets was.

I recognized my soul love at first glance, further before there were feelings of love I had very clear dreams where the other appeared before me. also ‘daydreaming’ in which the other person performed a kind of massage / healing with me. focus my thoughts on the other person, for example ask a question in mind, get an answer and that it happens that way … a very deep smile / eye contact that only radiated good and since then I also know what kundalini energy could be.
We have never said that we are each other’s soul love, but we cannot deny that the other person was there. it doesn’t matter if he or I die, I know it was him.
When I met him I was in a relationship, in fact even stronger, I told my partner about a meeting (didn’t realize that it could be soul love) and my then partner said: ‘what I have to think about is soulmates’. I was shocked and asked, what then are you to me: ‘also soulmate but different’. I experienced the love of my soul as intense, very intense, after the first meeting I had a very warm saturated feeling around my body that lasted the entire evening, I was so happy, that first meeting alone was enough.
Together we have had an invisible relationship, hardly to be called a relationship, as if it is not yet possible, as if other ‘things’ are going first. However, in such a way that continuing in the old way is no longer possible. Platonic relationship.
We encountered various obstacles in our relationship, which is difficult to explain, everything has to be worked out on many levels, and that is still going on.
I want a love affair with him, I don’t know what he wants. partners and children are also involved and just breaking up with those involved is not an option.
Our relationship is now platonic, but a glimpse or glimpse of others with eye contact is enough to complete the week again.
What this soul love brought me … the first thing that comes to mind is ‘peace’, while everything that has happened since that meeting can be called anything but calm. furthermore, a broadening of the horizon of which until now only a glimpse of it has been visibleand I am delighted to investigate further. Also: constant presence of the other; a contact that is so close to me and also strengthens me in feeling / approaching myself.
I also suspect that eroticism will be different with him. I have the idea that he only has to look at me and make me cum as it were. It is such a kind of thing that the actual kiss and physicality can almost only harm the contact that is already there. With other loves, I felt a need for / about … that is not the case now.
If I have to describe the soul love feeling then it is: happiness and perfection.
If we no longer had a relationship or even if the other or I died, I would still be happy with what had happened. I hope to get a relationship in a more earthly sense, but somehow I know that it will also last until the time is ripe. Everything in its time .. …
What I want to say to others is that if you have a feeling or a suspicion somewhere … When it comes to meeting your soul love you know that it was not for nothing.